Team Elements

> Team Elements

Padamalatha AITA

President

Nishant Shah

V.P Operations

Karthik P

Director, Client Services

Padamalatha AITA

President

Nishant Shah

V.P Operations

Karthik P

Director, Client Services

Padamalatha AITA

President

Nishant Shah

V.P Operations

Karthik P

Director, Client Services

Padamalatha AITA

President

Nishant Shah

V.P Operations

Karthik P

Director, Client Services